top of page

Univerzita Komenského

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

1367

študenti

1.

najlepšia na Slovensku

Mlynská dolina F2, Bratislava

Bakalárske odbory

Matematika
Ekonomická a finančná matematika
Manažérska matematika
Poistná matematika
Fyzika
Biomedicínska fyzika
Obnoviteľné zdroje a environmentálna fyzika
Technická fyzika
Informatika
Aplikovaná informatika
Bioinformatika
Dátová veda
Učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, informatikou, deskriptívnou geometriou a telesnou výchovou
Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii s matematikou
Učiteľstvo fyziky v kombinácii s matematikou alebo informatikou
(Filozofická fakulta UK ponúka štúdium učiteľstva v kombinácií filozofia a fyzika)
Učiteľstvo informatiky v kombinácii s matematikou, fyzikou, biológiou, chémiou, geografiou alebo anglickým jazykom a literatúrou

Magisterské/Inžinierske odbory

Matematika
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Manažérska matematika
Počítačová grafika a geometria
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Astronómia a astrofyzika
Environmentálna fyzika, obnoviteľne zdroje energie, meteorológia a klimatológia
Fyzika plazmy
Fyzika tuhých látok
Jadrová a subjadrová fyzika
Optika, lasery a optická spektroskopia
Teoretická fyzika
Physics of the Earth
Informatika
Aplikovaná informatika
Cognitive Science
Učiteľstvo matematiky v kombinácii
Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii
Učiteľstvo fyziky v kombinácii
Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Doktorantské odbory

Aplikovaná matematika
Geometria a topológia
Matematika
Astronómia a astrofyzika
Biofyzika
Environmentálna fyzika a meteorológia
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Fyzika plazmy
Jadrová a subjadrová fyzika
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Teoretická fyzika a matematická fyzika
Informatika
Teória vyučovania fyziky
Teória vyučovania informatiky

bottom of page