top of page

metodika

V rámci iniciatívy Štúdium STEM bola vytvorená databáza základných, stredných odborných škôl, gymnázií, 8 ročných gymnázií

a vysokých škôl zameriavajúcich sa na rozvíjanie znalostí a podporu zručností študentstva v STEM oblasti. Vzdelávanie STEM je prístup k vyučovaniu, ktorý spája vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku.

výber škôl

Pri výbere škôl bola za smerodajnú pokladaná definícia Eurostatu v oblasti STEM štúdia, ktorá vychádza z medzinárodnej klasifikácie ISCED -F13 (International Standard Classification of education Fields of education and training 2013). Do oblasti STEM podľa metodiky Eurostatu patrí študenstvo vzdelávajúce sa v následovných odvetviach:

-F05 Prírodné vedy, matematika a štatistika;

-F06 Informačné a komunikačné technológie;

-F07 Strojárstvo, výroba a stavebníctvo

Zoznam škôl na skúmaných úrovniach štúdia bol následne prehodnotený a analyzovaný tak, aby odpovedal hlavnému zameraniu STEM štúdia. Zo zoznamu boli vylúčené odbory štúdia z oblasti výroby ako napríklad: mäsiar, krajčír, cukrár, kuchár a podobne, ktoré podľa klasifikácie ISCED F-13 patria do skupiny F07.

V zozname škôl sa nachádzajú všetky štátne a súkromné 4 - ročné a 8- ročné gymnáziá. Gymnáziá poskytujú širokospektrálne vzdelanie s výrazným dôrazom na matematiku a prírodné vedy, čo tvorí solídny a pevný základ pre pokračovanie v štúdiu v STEM oblasti na vysokej škole.

Zoznam škôl bol zároveň doplnený o interdisciplinárne odbory spájajúce oblasť umenia a technológií (napríklad: animovaná tvorba, dizajn digitálnych aplikácií a podobne). Takisto sú súčasťou zoznamu aj odbory späté s ekonómiou, ktoré vo svojom curricule kladú dôraz na prepájanie ekonomického vzdelávania so STEM oblasťou (štatistika, ekonometria, informatika, matematika).

V súčasnosti na Slovensku neevidujeme klasifikáciu základných škôl v STEM oblasti, z toho dôvodu bol primárny výber škôl zrealizovaný na základe verejne dostupných informácii o jednotlivých základných školách. Takisto bolo oslovených vyše 2 000 základných škôl s cieľom zistiť, či sa identifikujú ako základné školy zamerané na STEM vzdelávanie. Zoznam základných škôl je z toho dôvodu priebežne dopĺňaný. Do zoznamu základných skôl sme doplnili všetky základné školy, ktoré sa zapojili do projektu IT akadémia.

Zoznam škôl na všetkých stupňoch vzdelávania je možné dopĺňať prostredníctvom formulára na webovej stránke iniciatívy Štúdium STEM.

informácie o školách a hodnotenie škôl

Informácie ohľadom škôl nachádzajúcich sa v zozname boli získané zo stránky Centra vedecko technických informácií SR (www.cvti.sk). Pričom boli dodatočne aktualizované webové stránky škôl a na základe informácií dostupných na webových stránkach konkrétnych škôl boli doplnené odbory štúdia na vysokých školách na bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom stupni.

Za akékoľvek iné nezrovnalosti v dátach nenesieme zodpovednosť. V prípade potreby úpravy dostupných informácií k škole na našej webstránke využite, prosím, formulár na našej stránke.

Zoznam škôl v ramci troch stupňov vzdelávania bol doplnený o ich hodnotenie externými inštitúciami a organizáciami.

Základné a stredné školy - hodnotenie INEKO

Na webstránke sú dostupné hodnotenia stredných a vysokých škôl realizované Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy. Pričom INEKO definuje, že “rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.”

Vysoké školy - hodnotenie UniRank

Súčasný rebríček uniRank University Ranking™ je založený na algoritme, ktorý zahŕňa 4 objektívne a nezávislé webové metriky získané z 3 rôznych webových spravodajských zdrojov:

  1. Majestic Referring Domains with a minimum Trust Flow (55%)

  2. Similarweb Global Rank (35%)

  3. Moz Domain Authority (5%)

  4. Majestic Trust Flow (5%)

duálne vzdelávanie

Informácie o stredných odborných školách a odboroch zapojených do systému duálneho vzdelávania sme čerpali z webovej stránky Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu.  Zo zoznamu uvedeného na tejto stránke sme vybrali školy z oblasti STEM. 

bottom of page