top of page

zoznam fakúlt vysokých škôl

Akadémia umení

Fakulta výtvarných umení AU

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela

Ekonomická fakulta UMB

Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela

Fakulta prírodných vied UMB

Banská Bystrica

Technická univerzita Zvolen

Fakulta techniky TUZ

Zvolen

Ekonomická univerzita

Národohospodárska fakulta EU

Bratislava

Ekonomická univerzita

Fakulta hospodárskej informatiky EU

Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení

Fakulta výtvarných umení VŠVU

Bratislava

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Bratislava

Slovenská technická univerzita

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Bratislava

Univerzita Komenského

Prírodovedecká fakulta UK

Bratislava

Univerzita Komenského

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Bratislava

Univerzita Komenského

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Bratislava

bottom of page