top of page

Univerzita J. Selyeho

Fakulta ekonómie a informatiky UJS

654

študenti

15.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Hradná 167/21, Komárno

Bakalárske odbory

Aplikovaná informatika
Podnikové hospodárstvo a manažment

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná informatika
Ekonomika a manažment podniku

Doktorantské odbory

Ekonomika a manažment podniku
Teória vyučovania matematiky a informatiky

bottom of page