top of page

Univerzita Mateja Bela

Fakulta prírodných vied UMB

591

študenti

7.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Tajovského 40, Banská Bystrica

Bakalárske odbory

Chémia
Vedy o Zemi
Ekologické a environmentálne vedy
Matematika
Informatika
Učiteľstvo a pedagogické vedy

Magisterské/Inžinierske odbory

Vedy o Zemi
Ekologické a environmentálne vedy
Matematika
Informatika
Učiteľstvo a pedagogické vedy

Doktorantské odbory

bottom of page